view-משכנתא
Visualize your mortgage !


בניית תמהיל אוטומטי
הבהרה

מחשבון התמהיל האוטומטי הוא כלי עזר שנועד לתת כיוון כללי בלבד לבניית תמהיל המשכנתא.
בלתי אפשרי לבנות תמהיל אידיאלי ע"פ נתונים כלליים מבלי לבחון לעומק את רצונות/יכולות הלווים.
השאלות והמספרים המופיעים בעמוד זה אמורים לתת לכם הכוונה ראשונית בלבד.
כמו-כן המחשבון מיועד למקרה הכללי והפשוט ביותר של לקיחת משכנתא ראשונה.
בעלי האתר אינם מתחייבים לתמהיל אופטימלי, ואינם אחראים לכל נזק או אי-הבנה כלשהי.


מחשבון התמהיל


נתונים אישיים

משכורת חודשית נטו של שני בני הזוג:
הון עצמי:
הכנסה חד פעמית צפויה ב-5 שנים הקרובות (קרן השתלמות וכד'):


יכולת החזר

רמת חיים רצויה יחסית להכנסה:
נמוכה (יכולת החזר 1/3 מההכנסה)
בינונית (יכולת החזר 1/4 מההכנסה)
גבוהה (יכולת החזר 1/6 מההכנסה)
יכולת החזר בשקלים:


גובה המשכנתא, ביחס ליכולת ההחזר וההון העצמי

משכנתא נכונה לא תעלה על פי 2 מההון העצמי, והתקופה להחזר לא תעלה על 20 שנה
נמוכה
בינונית
גבוהה
גובה המשכנתא בשקלים:


תמהיל מומלץ

מסלול פריים, ריבית פריים מינוס 0.9%, סכום 100000 , ל- 20 שנים
מסלול ריבית קבועה לא צמודה למדד, 20 שנים, ריבית 5.0% ,סכום 200000
מסלול ריבית משתנה כל 5 שנים, ל-20 שנה, ריבית 2.0%, סכום 50000 . מסלול זה יפרע עם קבלת ההכנסה החד-פעמית

החזר ראשוני לתמהיל המוצע 200000

Copyright © MashkantaView

http://www.mashkantaview.co.il